Πολιτική κίνηση Κηφισιάς-Εκάλης-Νέας Ερυθραίας

Saturday, 11 February 2012

Πράσινο Ινστιτούτο - Συγχρηματοδότηση Δράσεων

Ποιοί είμαστε - Πράσινο Ινστιτούτο
Δευτέρα, 03 Οκτ. 2011, 08:43

Το Πράσινο Ινστιτούτο, είναι μια επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συστήθηκε την άνοιξη του 2011 με πρωτοβουλία του Κόμματος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ.

Σκοπός του Πράσινου Ινστιτούτου είναι η μελέτη, ανάλυση και διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονομία, τους Θεσμούς και την Πολιτική από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικολογίας.

β) Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση πολιτικών στελεχών.

γ) Η έρευνα και η τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτικής οικολογίας και πράσινων πολιτικών και η ευρεία δημοσιοποίησή τους.

δ) Η υποστήριξη της πολιτικής οικολογίας και των πράσινων πολιτικών καθώς και της αλληλεγγύης και της αναπτυξιακής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο.

ε) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας.

στ) Η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.

ζ) Η θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα ή συλλογικότητες που διακρίνονται με το έργο τους στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.

η) Η συλλογή και η προστασία των ιστορικών αρχείων του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα.

Το ΔΣ του Πράσινου Ινστιτούτου, θεωρώντας ότι, η συνυφασμένη με τους πιο πάνω σκοπούς γνώση, πρέπει να παράγεται, να διαχέεται και να τίθεται σε εφαρμογή σε διάφορα επίπεδα τόσο του πολιτικού φορέα των Οικολόγων Πράσινων, όσο και του ευρύτερου οικολογικού χώρου, γνωστοποιεί ότι θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση δράσεων (ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια κ.α.) που υπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς, διακρίνονται από καινοτομία και -ει δυνατόν- συνέργεια με άλλες δράσεις των Οικολόγων Πράσινων και συγγενών κοινωνικών φορέων.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ χρηματοδοτεί μόνο μέρος της δαπάνης μιας δράσης που εντάσσεται στις προτεραιότητες και τον ρόλο του. Σε ετήσια βάση γίνεται ιεράρχηση των πολιτικών προτεραιοτήτων και του ποσοστού του προϋπολογισμού που θα διατίθεται για συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων και κατά συνέπεια μια πρόταση θα χρηματοδοτείται μετά από διαδικασία αξιολόγησης και εφόσον υπάρχουν σχετικοί διαθέσιμοι πόροι στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Η διαδικασία συγχρηματοδότησης έχει ως εξής:

1. Oι διοργανωτές/τριες καταθέτουν στο ΔΣ του ΠΙ σχετικό έντυπο/αίτηση με σύντομη περιγραφή της δράσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν, του χρονοδιαγράμματος, καθώς και έναν προϋπολογισμό.

2. Το ΔΣ συνέρχεται και αξιολογεί εντός 7 ημερών το αίτημα με κριτήρια αξιολόγησης:

Το αν η σχεδιαζόμενη δράση είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Επιμόρφωσης και Τεκμηρίωσης.
Το πολλαπλασιαστικό όφελος της δράσης.
Την αντιπροσωπευτικότητα των ομιλητών, ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα η παρουσίαση του θέματος, η διαβούλευση και η συζήτηση.
Τη βέλτιστη προσπάθεια προσέλκυσης συμμετεχόντων (εκτός των ομιλητών), ανάλογα με την περιοχή και τη σημασία του θέματος, με κατάλληλη δημοσιοποίησή της μέσω των παραδοσιακών και νέων ΜΜΕ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της αποστολής μηνυμάτων κ.α.

3. Το ΔΣ ενημερώνει εγγράφως και ηλεκτρονικά τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την έγκριση της δράσης.

4. Με το πέρας της δράσης και εντός 7 ημερών οι διοργανωτές/τριες καταθέτουν στο ΠΙ:

Έκθεση όπου θα αναφέρονται οι ομιλητές, οι συμμετέχοντες (και οι ιδιότητές τους), θα γίνεται περιληπτική αναφορά στα όσα ανέλυσαν οι ομιλητές και θα επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (ηχογραφημένα πρακτικά ή/και κείμενα σε word ή/και παρουσιάσεις σε Power point ή/και video κ.α.)
Οποιοδήποτε υλικό διάδοσης των αποτελεσμάτων της (ηλεκτρονικά μηνύματα, ανακοινώσεις σε ΜΜΕ, φωτογραφίες, δημοσιεύματα κ.α.).
Αντίγραφο των σχετικών παραστατικών.
Αριθμό λογαριασμού Τράπεζας και ΙΒΑΝΗ πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γονιμοποιήσει την υλοποίηση ποιοτικών δράσεων τεκμηρίωσης και επιμόρφωσης και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διάχυση των πράσινων ιδεών.

Το ΔΣ του Πράσινου Ινστιτούτου

Ο Πρόεδρος
Α. Γεωργόπουλος

1 comment:

  1. Είναι πολύ θετικό που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να βγει από την Οικονομική Κρίση παρόλο που δεν είμαστε από τα πλέον πλούσια κόμματα της Ελλάδας. Πόσο μάλλον που παίρνουμε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη προστασία του περιβάλλοντος.

    ReplyDelete